Bugun...
'Tarhana Kralý' eski Keþan baþkanýndan ilginç yorumlar
Tarih: 10-05-2015 08:12:00 + -"Tarhana Kralý" olarak anýlan Keþan Belediyesi eski Baþkaný Metin Çýrpan, Medya Gazetesine yaptýðý çarpýcý açýklamalarla geçmiþe ýþýk týttu.

12 Eylül döneminin sorumlularýnýn hastanelerindeki odalarýnda yatarak da olsa telekonferansla ifade verdiði þu günlerde Metin Çýrpan'ýn 12 Eylül 1980 sabahý evine gelen ve “Ordu idareye el koydu” diyen subaya, “Hay Allah razý olsun” sözü dikkat çekti.

Yeni Pazaryeri projesiyle ilgili, "Büyük bir proje bu." diyen Çýrpan; Burasý zaten sýkýþýk. Keþan'ýn düzeltilecek bir tarafý da kalmadý, bakalým kim yapacak?!" yorumunda bulundu.

Ýþte, Derya Aktan'a konuþan Çýrpan'ýn çarpýcý röportajý...

 Metin Çýrpan, Trakya Ev Tarhanasý ve Hazýr Çorbalar Gýda Sanayii’nin sahibi. Kýzý Nur Çýrpan, Gýda Mühendisi Özlem Aydoðdu ve 15 kiþilik bir ekiple çalýþýyor.
Metin Amca (Amca diyorum, çünkü kendisini Keþan’a geldiðim yýllarda tanýdým ve çok severim), biz kapýdan içeriye girdiðimizde giriþ kapýsýnýn tam karþýsýndaki masada oturuyordu. Öðle yemeði saatine yakýn gitmiþtik. Belli ki acýkmýþ, bir þeyler atýþtýrýyordu. Bizi karþýladý ve “Siz çýkýn yukarýya, ben geleceðim” dedi…
Çalýþma odasý üst katta…Güzel ferah bir odasý var… Gençlik resimleri, aldýðý ödüller, plaketler…Ürettikleri çorbalarýn paketlenmiþ örnekleri…
Penceresinden yemyeþil aðaçlarla dolu bahçesini görebiliyorsunuz.
Bahçede ufak bir de sera var. Marul, dereotu, tere, maydanoz ve dolmasýný çok sevdiði pazý yetiþtiriyorlar… Kendilerine yetecek kadar… Aðaçlarýn hepsini kendi elleriyle dikmiþ… Huzur dolu güzel bir ortamda çalýþýyorlar… 
Metin Amca çok oyalanmadan geldi. Hepimize hal hatýr sordu. Ýzmir’den de yeni gelmiþ.
D.A. - Neden gittiniz Ýzmir’e?
M.Ç. - Ýki amaçlý gidiyoruz. Yýllardýr çorba verdiðimiz bir gýda firmasý var. Onlarla görüþüyorum. Hem de saðlýk kontrolleri var. Ýstanbul’da  Bypass oldum. 4 damarým deðiþti. Sigara içiyordum. O yapmýþ bana yapacaðýný. Bingür Sönmez yaptý ameliyatýmý.  Sigarayý býraktým ama baþladýk kilo almaya. Kontrole gidiyordum 3 ayda bir Ýstanbul’a. Bingür Hoca’nýn asistaný var Deniz Bey. Doçent.  Bana diyor ki “Býrak rakýyý. Sürekli mi geleceksin buraya.” “Uðraþmayýn benimle hocam” diyorum. Alýþmýþýz 40 yýldýr. Sigarayý býraktým ya  iþte. Sonra  Ýzmir’de Keþan kökenli bir arkadaþýmýz var. Çevresi de iyi. Onun yönlendirmesiyle Ýzmir’de kontrollere gitmeye baþladým. Ýki iþi birden çýkarmýþ oluyorum.
D.A. - Kaç yýl oldu sigarayý býrakalý?
M.Ç. - 10 seneyi geçti… ben onu býrakmadým, o beni býraktý…
D.A. -Yaþýnýzý sorabilir miyim? 
M.Ç. - 4x20. (Gülüyor.)
D. A. -Aslen Keþanlýsýnýz deðil mi?
M.Ç. - Keþanlýyým.

Küçük Resim


 Keþan Kaymakamý Bekir Dankýrcý, bir süre önce Metin Çýrpana’a ait Ýzzetiye Köyü’ndeki Trakya Ev Tarhanasý ve Hazýr Çorba Üretim Tesislerine gidildi. Burada Ýþletme Sahibi Metin Çýrpan Kýzý Nur Çýrpan ve Gýda Mühendisi Özlem Aydoðdu tarafýndan karþýlanan Dýnkýrcý’ya iþletmenin bütün bölümleri gezdirilerek iþletmede günlük 300kg süt, 5ton tarhana ve Knorr, Ülker gibi büyük firmalara fason çorba üretimi yapýldýðý ve iþletme bünyesinde 15 kiþiye istihdam saðlandýðý konularýnda bilgiler verildi.

D.A. - Tarhana ilk iþiniz miydi?
M.Ç. - Ben de unuttum artýk hangisi olduðunu. Babam rahmetli, mandýracýydý. Peynir, kaþer mandýrasý vardý. Dinçmanlar’ýn dedeleriyle 8-10 sene ortaklýk yaptýlar. Çeltikçiliðe girdiler sonra. Çeltikte 1-2 sene battýk, ekmek almaya para kalmadý. Askere gidip geldim. Rahmetli peder almýþ bir traktör. Masadan kalktýk bindik traktörün üzerine. Kuru tarýma yöneldik. 8-10 sene de Meriç boylarýnda traktörle gezdik. 10 senede 1 kez para kazandýk anca. Türkiye’de çeltikçiler biraz para kazanýyor da, kuru tarýmla uðraþanlarda bu zor. Baktýk yine olmuyor, traktörü de sattýk çiftçiliði de býraktýk. Kardeþim var Tekin, onunla beraber çalýþýyorduk. 
Enez’de son çiftçilik senesiydi. Çocukluk arkadaþým  Dr. Muammer Öztarak,  Enez’de görevliydi.  Bir gün onun muayenehanesine gittim. Oturuyorduk. Orada gazete vardý. Sehpanýn üzerinde. Milliyet ya da Cumhuriyetti galiba tam hatýrlayamýyorum. Baktým ikinci sayfasýnda tarhanayla ilgili bir makale. Osman Nuri Koçtürk vardý. Beslenme uzmaný rahmetli. Onun makalesi bana dürtü oldu. Traktörü 50.000 liraya sattýk. 10.000 lira Çetin’e ayýrdýk. 20’þer bin lira da Tekin’le bana. Þimdi gireceðim tarhana iþine ama ya tutturamazsak? Nasýl geçimimi saðlayacaðým çoluk çocuðun? Bir de yeterli ortam yok. Önce baba mesleði yoðurt iþine girdim ama yetmedi kazanç evin geçimini saðlamaya. Tekin’e dedim ki býrakay
Bu haber 607 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR