Bugun...
Tarih: 14-06-2012 13:35:52
Tarih: 10-05-2015 06:17:00 + -


2012 yýlý hasat döneminde de Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý’nca görevlendirilen kontrolörler tarafýndan tarla kontrolleri yapýlacaðý bildirildi

Keþan Ýlçe Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü’nden yapýlan açýklamada; çiftçilerin büyük emek ve masrafla ürettikleri hububat ile diðer ürünlerin, biçerdöverlerle hasat edilmeleri sýrasýnda meydana gelen dane ve sap kayýplarý ile dane hasarlarýný önlemek üzere, geçmiþ yýllarda olduðu gibi, 2012 yýlý hasat döneminde de Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý’nca görevlendirilen kontrolörler tarafýndan tarla kontrolleri yapýlacaðý bildirildi.

Ürün kaybýna sebep olanlar ile görevlilere karþý gelenler hakkýnda, 5326 Sayýlý Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesine göre “eðitimsiz ve donanýmsýz hasat makinesi hizmetleri verilmesinin önüne geçilerek kamu düzeni ve kamu güveninin de korunmasý” amacýyla yasal iþlem yapýlacaðý belirtilen açýklamada; Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi uyarýnca 169 TL idari para cezasý uygulanacaðýnýn altý çizildi.

KABAHATLER…

Açýklamada, görevin yerine getirilmesinde kabahat olarak deðerlendirilecek durumlar þöyle açýklandý:

E-Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Tarým Reformu Genel Müdürlüðü’nce 2012 yýlýnda hazýrlanarak Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk müdürlüklerine gönderilen “2012 Yýlý Biçerdöverle Ürün Hasadýnda Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesine Ýliþkin Uygulama Talimatý”nda yeralan ve ilimiz sýnýrlarý içerisinde 2012 yýlý hasat sezonunda biçerdöverlerle hububat hasadýnda uygulanacak esaslar ve yapýlacak cezai iþlemler aþaðýya çýkarýlmýþtýr.

- Biçerdöver Operatör Belgesi bulunmayan, biçerdöver kullanýcýsý çalýþtýran biçerdöver sahipleri ve belgesiz biçerdöver kullanan biçerdöver operatörlerine (Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesine göre 2012 yýlý için 169 TL.

- Valiliklerce/Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk müdürlüklerince tespit edilen kayýp oranýndan fazla tane kayýplarýna sebep olan biçerdöver sahipleri ve operatörlerine (hasat olgunluðuna gelmemiþ ve çiðli ürünleri hasat eden biçerdöver sahipleri ve operatörlerine, teknik özellikleri yetersiz, tamir bakým ve ayarlarý tekniðine uygun olarak yapýlmamýþ biçerdöverlerle hasat yapan sahiplerine (örneðin; Yatýk ürünleri baþak kaldýrýcýsýz, domuz burnu/sap ayýrýcýsý bulunmayan biçerdöver çalýþtýran biçerdöver sahiplerine), (Kabahatler Kanununun 32. maddesine göre 2012 yýlý için 169 TL

- Yangýn söndürücüsüz biçerdöver çalýþtýran biçerdöver sahiplerine,

Yukarýda belirtilen maddelerde açýklanan konularda 5326 Sayýlý Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesine göre “eðitimsiz ve donanýmsýz biçerdöver hizmetleri verilmesinin önüne geçilerek kamu düzeni ve kamu güveninin de korunmasý amacýyla” makine sahibi, makine kullanýcý ve tarla sahibi hakkýnda “idari yaptýrým karar tutanaðý” hazýrlanarak cezai iþlem yapýlacaktýr. (Kabahatler Kanununun 32. maddesine göre 2012 yýlý için 169 TL

- Görevle baðlantýlý olarak sorulmasý halinde, yetkili kamu görevlisine kimliði veya adresi ile ilgili bilgi vermekten kaçýnan veya gerçeðe aykýrý beyanda bulunan kiþiye yetkilendirilmiþ kamu görevlisi tarafýndan 82 TL idari para cezasý verilecektir.

KÝMLÝK BÝLDÝRMEYENLERE

CEZA ÝÞLEM UYGULANACAK

Yetkili kontrolörlere kimliðini bildirmeyen biçerdöver sahibi ve biçerdöver kullanýcýlarýna, Kabahatler Kanunu’nun 40. Maddesi’nde yapýlan açýklamalara göre, “idari yaptýrým karar tutanaðý” hazýrlanarak cezai iþlem uygulanacaðý da kaydedilen açýklamada; 5326 Sayýlý Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi’nin verdiði yetkiye dayanýlarak yayýmlanan bildiriye uymayanlar, engel olanlar ya da zorluk çýkaranlar hakkýnda yetkili kontrolörlerin talebi halinde ilgili makamlarca kolluk kuvvetlerinin müdahalesinin saðlanacaðý vurgulandý ve davranýþlarý baþka bir suç oluþturmuyorsa, 5326 Sayýlý Kabahatler Kanunu’nun 32. ve 40. maddesine göre “eðitimsiz ve donanýmsýz biçerdöver hizmetleri verilmesinin önüne geçilerek kamu düzeni ve kamu güveninin de korunmasý amacýyla” iþlem yapýlacaðý dile getirildi.

 
 

Kaynak: Medya Ke?an

Bu haber 269 defa okunmuştur. 
 
Etiketler :

YORUMLARHenüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

 

İLGİNİZİ ÇEK
Bu haber 521 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR