Bugun...
Tonaj sýnýrlamasýnýn kaldýrýlmasý buðday fiyatlarýný düþürebilir
Tarih: 10-05-2015 05:04:00 + -


Tarsim Eksperi ve Tarým Danýþmaný Ahmet Tavþankoru, dün yaptýðý açýklamada, buðday ithalatýnda kaldýrýlan tonaj sýnýrlamasýnýn fiyatlarý aþaðýya çekeceðini kaydetti.

 

  • Buðday ithalatýnda kaldýrýlan tonaj sýnýrlamasý ve gümrük vergisinin fiyatlarý etkileyebileceðini belirten Ahmet Tavþankoru, “Rusya gibi ülkeler fiyatý indirip ihracat yapýyor. Rusya’da buðdayýn tonunun 330 dolar civarýnda olduðunu duyuyoruz. Bu yüzden de bizim buðday fiyatlarýmýzda düþüþ yaþanabilir.”

 

 

 

Tarsim Eksperi ve Tarým Danýþmaný Ahmet Tavþankoru, dün yaptýðý açýklamada, buðday ithalatýnda kaldýrýlan tonaj sýnýrlamasýnýn fiyatlarý aþaðýya çekeceðini kaydetti.

TONAJ SINIRLAMASININ KALDIRILMASI BUÐDAY FÝYATLARINDA DÜÞÜÞE NEDEN OLABÝLÝR

Buðday ithalatýnda kaldýrýlan tonaj sýnýrlamasý ve gümrük vergisinin fiyatlarý etkileyebileceðini belirten Tavþankoru“Buðday özellikle Rusya’dan ithal ediliyor. Rusya gibi ülkeler fiyatý indirip ihracat yapýyor. Rusya’da buðdayýn tonunun 200-230 dolar civarýnda olduðunu duyuyoruz. Bu yüzden de bizim buðday fiyatlarýmýzda düþüþ yaþanabilir. Ancak üretici olarak kaliteye önem vermemiz lazým. Ýþte burada danýþmanýn önemi ortaya çýkýyor. Kaliteli ürün elde etmek için iyi beslemek lazým. Biz üreticilerimizin toprak ve yaprak analizlerini yaptýrýyoruz. Ona göre besleme programý yapýyoruz. Araziyi takip ettiðimiz için hastalýklara karþý zamanýnda program yaptýrýyoruz. Bunlar kaliteye yansýyor.”  dedi.

2011 YILI ÜRETÝM AÇISINDAN OLUMLU

Ahmet Tavþankoru, sözlerinin devamýnda 2011’in deðerlendirdi.

Taþvankoru, 2011 yýlýnýn üretim açýsýnda olumlu geçtiðini ifade ederek, þunlarý söyledi: “Ancak hububat yönünden fiyatlar düþük ayçiçeði fiyatlarý tatmin ediciydi. Bir ara ayçiçeði dalgalandý ama þuanda iyi. Özellikle çeltik fiyatlarý çok düþtü. Þuanda 0,90 TL’den iþlem görüyor. Geçtiðimiz yýla oranla çeltik fiyatý %20 düþtü. Bu yýl dövizde artýþ yaþandý. Fiyatýn artmasýný beklerken geri geldi. Üretim de iyiydi aslýnda. Programlý üretimimiz var. Çeltikte geliþmiþ ülkelerdeki oraný yakalýk. Sadece pazarlamada zor durumdayýz.”

DESTEKLEMELERÝN BÝRAZ ARTTIRILMASI GEREKLÝ

Tarýmda maliyetlerin arttýðýnýn altýný çizen Ahmet Tavþankoru“Mazot ile gübrede atýþlar çok yüksek. Bu nedenle desteklemelerin biraz arttýrýlmasý gerekli. Verilen gübre ve mazot desteði çok düþük kaldý. Bir yara kapatmýyor. 8 lira gibi bir destek görünüyor. Geçtiðimiz yýl arttýrýlmadý. Bu yýl gelen zam oranýnda desteklerde arttýrýlmalý ki üretime katkýsý olsun. Orantýlý bir artýþ olsun.”  þeklinde konuþtu.

FÝYAT YÖNÜNDEN BUÐDAY VE ÇELTÝK ÜRETÝCÝSÝ SIKINTILI

Kendileri ile birlikte çalýþan üreticilerin üretim programlarýný yaptýklarýný dile getiren Tavþankoru“Ekimden hasada kadar birlikte çalýþtýk. Verim olarak güzel bir yýl geçirdik. Çeltik ve buðday ürünlerimizde verimlerimiz geçen yýldan iyi iken sadece ayçiçeðinde biraz verim düþtü. Bunun da nedeni kuraklýk. Fiyat yönünden ise buðday ve çeltik üreticisi sýkýntýlý. Danýþman ile çalýþan üreticinin ürünlerinde farklýlýklar oldu. Danýþman ile çalýþmayý özendirmek lazým. Toprak analizindeki destekleme gibi bir ek ödeme yapýlabilir. Danýþman ile çalýþan çiftçinin birçok þeyden haberi olmaya baþladý. Bu yýl fuarlara da gittik. Bir fuarýn olduðunu haberdar ediyoruz ve yeni teknolojileri görüyor. Üreticinin köyde otururken bunlarý görmesi çok az. Ziyaretlerimizde çiftçilerimizin eksikliklerini söylüyoruz.”  

TARIM SÝGORTALARININ AYIN 15’ÝNE KADAR YAPTIRMALARI LAZIM

Ahmet Tavþan
Bu haber 626 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR