Bugun...
TZOB Genel Baþkaný Bayraktar'dan Keþan Ziraat Odasý'na ziyaret…
Tarih: 10-05-2015 05:42:00 + -TZOB (Türkiye Ziraat Odalarý Birliði) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar ve Yönetim Kurulu Üyesi Tuncer Baþol, dün, Keþan Ziraat Odasý’ný ziyaret etti. Saat 14.45 sýralarýnda odada gerçekleþen ziyarete Keþan Ziraat Odasý Baþkaný Hasan Þen, Edirne Ýli Koyun Keçi Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Güner Arýcan ile çevre ilçelerin oda baþkanlarý katýldý. Ziyarette konuþan Þen, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Daha sonra söz alan Bayraktar, çeltik ekimine deðindi. TMO’NUN ALIM YAPTIÐI YERLERDE FÝYATLARIN 1 TL’NÝN ALTINDA DEÐÝLDÝ Türkiye’de son yýllarda çeltik üretiminin artmasýna raðmen ithalatýn sürdüðünü belirten Þemsi Bayraktar, “Üretimi arttýrmanýn yolu çeltiði biraz daha desteklemektir. Bu yýl TMO’nun alým yaptýðý yerlerde fiyatlar 1 TL’nin altýnda deðildi. Ancak piyasada fiyat 1 TL’nin altýna düþtü ve üreticimizi üzdü. Bu konuda bölge toplantýsýnda arkadaþlarýmýz bakanýmýzý uyardýlar. Biz de çeltiðin desteklenmesini istiyoruz. Çeltik üretimi Türkiye’nin her tarafýnda yapýlamaz. Bu ekolojik þartlara baðlýdýr.” dedi. TÜCCARIN TMO’YU BÝR RAKÝP OLARAK GÖRMESÝNÝ ÇOK ÖNEMSÝYORUZ Bayraktar, sulama yatýrýmlarýnýn ülke genelinde tamamlanmadýðý takdirde çeltikte açýk verileceðini ifade ederek, þunlarý kaydetti: “Çeltiðini kapatsa bile mýsýrda açýk verir, onu kapatýr ayçiçeðinde açýk verir. Kanola bahçeleri var ve ülke geneline yayýlmaya baþladý. Bu bir yerde açýk doðruyor. Sulama yatýrýmlarýný arttýramýyorsunuz ve birim alanda verimi yukarýya çekemiyorsunuz. Çekemediðiniz takdirde þuanda bu topraklarda her þey üretme þansýmýz yok. Bu açýk. Çeltiðin desteklenmesini talep ediyoruz. Özellikle müdahale alýmlarýnda TMO’nun piyasaya zamanýnda girmesi, parayý peþin ödemesi yani tüccarýn TMO’yu bir rakip olarak görmesini çok önemsiyoruz. Ancak bu günkü koþullarda tüccar TMO’yu rakip olarak görmüyor. Böyle olunca ürün TMO’dan yüksek bir fiyatta piyasaya girmiyor. TMO ödemelerini peþin yapabilse o zaman tüccar telaþlanabilir. Eðer tüccar telaþlanmýyorsa o zaman bir þeyi doðru yapamadýðýmýzý gösterir. TMO’nun bu noktada dikkatli olmasý için bizi uyarýn. Bu sene TMO’nun dýþýnda piyasaya mal verenler hep þikayetçi oldu.” 9-10 MÝLYAR TL CÝVARINDA DESTEÐE ÝHTÝYACIMIZ VAR Avrupa’da tarým desteklerinin düþtüðünün altýný çizen Þemsi Bayraktar, “Türkiye’de yükseliyor. Yükselmesi doðaldýr ama bizim istediðimiz rakama henüz gelmedi. Biz destekleme bütçesinin gayri safi milli hasýlanýn %1’i olmasýný istiyoruz. Yani 9-10 milyar TL civarýnda desteðe ihtiyacýmýz var. Bu yatýrým bütçesi dýþýnda istediðimiz bir destek. Bu yýl destek arttý. Yalnýz destekleme kalemleri de artýyor. Bunlarýn içinde bir tanesi de besi hayvancýlýðýna gelecek olan destek.” þeklinde konuþtu.Bu haber 466 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR