Bugun...
Ümit Torlaklý, Ýlçe Yürütme Kurulu'nu açýkladý
Tarih: 10-05-2015 03:23:00 + -


AK Parti Keþan Ýlçe Baþkaný Ümit Torlaklý, AK Parti Keþan Ýlçe Yürütme Kurulu’nu açýkladý. Ýþte liste....

AK Parti Keþan Ýlçe Baþkaný Ümit Torlaklý, dün, parti merkezinde düzenlediði basýn toplantýsýnda, AK Parti Keþan Ýlçe Yürütme Kurulu’nu açýkladý.
Torlaklý, 02 Kasým 2011 Çarþamba akþamý düzenledikleri ve saat 20.30’da baþlayan toplantý ile partinin Yürütme Kurulu’nun görev daðýlýmýný gerçekleþtirdiklerini ve samimiyetle partiye zaman ayýrabilecek kiþilerden seçildiðini kaydetti.

25 kiþiden oluþan Yönetim Kurulu üyelerinin hepsinin, asil ve yedek olmak üzere yürütme kurulunda görevi bulunduðunu ve görevlerini layýðý ile yerine getireceklerine inandýðýný dile getiren Ümit Torlaklý, partileri ve halk için ellerinden geleni yapacaklarýný söyledi.

Torlaklý, görev daðýlýmýný þöyle açýkladý: 
Ýlçe Baþkaný: Ümit Torlaklý
Siyasi ve Hukuk Ýþler Baþkaný
: Ýlyas Tüfekçi
Teþkilat Baþkaný: Mustafa Gizlen
Seçim Ýþleri Baþkaný: Ýsmail Keleþ
Tanýtým ve Medya Baþkaný: Mehmet Sorgut
Dýþ Ýliþkiler Baþkaný
: Serkan Öztürk
Ekonomi Ýþleri Baþkaný: Özgür Ýnceoðlu
Halkla Ýliþkiler Baþkaný: Melek Çakýr
Mali ve Ýdari Ýþler Baþkaný: Halük Kaba
Sosyal Ýþler Baþkaný: Selim Köseler
Yerel Yönetimler Baþkaný: Þafak Uslu
AR-GE Baþkaný: Ali Menekþe
Ýlçe Sekreteri: Murat Yener

ÖZCAN’IN 3. DÖNEM ADAYLIÐI’NA YORUMU

CHP Keþan Ýlçe Baþkaný Salim Yatýkçý’nýn, Keþan Belediye Baþkaný Mehmet Özcan’ýn bir daha baþkan adayý olmasý yönündeki açýklamasýný da deðerlendiren Torlaklý, þunlarý kaydetti: “Kendi partisinin vereceði karar ve takdirdir. Yapýlanlar iki dönemdir ortadadýr. Buna Keþan halký bir deðerlendirme mutlaka yapacaktýr. Önümüzde 2 yýllýk bir süreç var. Keþan halkýnýn en iyi kararý vereceðine inanýyorum. Bizim yaptýklarýmýz ortadadýr, diðer belediyelerimize baksýnlar, Ýstanbul’u görsünler. Seçim döneminde yaklaþýk 4 bin 500 kiþiyi götürüp, yaptýklarýmýzý gösterdik. Laf deðil, icraat yapmak lazým. Ýcraatlarla konuþmak lazým. Zaman geldiðinde biz de sahada söyleyeceðimizi söyleriz. Ayrýca ustalýk dönemi söylemi bizim söylemimiz ve dönemimiz. 2 dönemdir AK Parti’nin yaptýklarý ortada. Bundan sonraki süreç AK Parti Hükümeti’nin ustalýk sürecidir. Bu bakýþ açýsý ile deðerlendirmek ve geriye dönüp neler yapýlmýþ, neler yapýlmamýþ bakmak lazým.”
“ADAY BELÝRLEMÝYORUZ”
Yerel seçime yaklaþýk 2.5 yýl kaldýðýný ve seçime yönelik çalýþma yapmalarýna karþýn aday konusunda þu anda herhangi bir çalýþmalarý olmadýðýný bildiren Torlaklý, þöyle dedi: “Þu anda aday belirlemek gibi bir durum söz konusu olmaz. Çünkü ileride daha farklý yapýda adaylar çýkabilir. Þimdiden belirlenirse, diðerlerinin önünü kapatýr.”

 
 

Bu haber 512 defa okunmuştur. 
 
Etiketler :

YORUMLAR

 Bu haber 559 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR