Bugun...
Uslu: Bu konutlar Beyendik'in geliþen yüzü olacak
Tarih: 10-05-2015 03:36:00 + -


• Sunflower(Ayçiçeði) tarzý evlerin Beyendik’in deðiþen ve geliþen yüzü olacaðýný belirten Nuran Uslu, “Projeyi üstlenen firma, 20 veya 25 villa ve 484 konut yapmayý düþünüyor. Kasým sonu gibi inþaatlara baþlanacak. Bu proje belki de bölgemizdeki kendi sýnýfýnýn en büyük projesi olacak.” dedi.

Uslu: Bu konutlar Beyendik'in geliþen yüzü olacak
 
 
  • Sunflower(Ayçiçeði) tarzý evlerin Beyendik’in deðiþen ve geliþen yüzü olacaðýný belirten Nuran Uslu“Projeyi üstlenen firma, 20 veya 25 villa ve 484 konut yapmayý düþünüyor. Kasým sonu gibi inþaatlara baþlanacak. Bu proje belki de bölgemizdeki kendi sýnýfýnýn en büyük projesi olacak.” dedi.

 Beyendik Belediye Baþkaný Nuran Uslu, Beyedik’te inþa edilecek villalar ve sosyal konutlarýn yapýlacaðý alanýn tapularýnýn, Öz Batý Ýnþaat ve Saral Ýnþaat’a verildiðini belirtti.

Arsa tapularýný bayramdan önce þirket yetkililerine verdiklerini ifade eden Uslu, konutlarýn yapýlacaðý alanda þovrum yapýmý çalýþmalarýna baþlandýðýný söyledi.

KASIM SONU GÝBÝ ÝNÞAATLARA BAÞLANACAK

Önümüzdeki hafta þovrumun kurulacaðýný dile getiren Nuran Uslu“Orada birkaç kiþi görevlendirilecek ve talepler alýnacak. Talep konusunda kendilerine bizde yardýmcý olacaðýz. Þuanda Ýstanbul’da þirket tarafýndan talep toplanýyor. Kendileri baya bir talep aldý. Þirket 20 veya 25 villa ve 484 konut yapmayý düþünüyor. Kasým sonu gibi inþaatlara baþlanacak. Projenin çok güzel olacaðýný düþünüyorum. Yeþil alanlarý bolca býraktýk. Bölgede olmayan güzel bir yer yapmak istiyorlar. Projenin içerisinde havuzlar, suyollarý gibi þeyler olacak. Bu proje belki de kendi sýnýfýnýn bölgemizdeki en büyük projesi olacak. Ýhaleyi alan firma burada 15–20 yýl kalmak istiyor. Villalar Sunflower tarzý yapýlacak.” dedi.

‘’LÜKS KONUT ÜRETÝP, TOKÝ FÝYATINA VERECEÐÝZ’’ DÝYORLAR

Birinci etap TOKÝ çalýþmalarýnda 60 dönüm yere 456 konut yaptýklarýnýn altýný çizen Uslu“Bu firma hemen hemen ayný sayýda ki konutu 74 dönüm yere yapacak. Alana 10 blok yapýlýyor. Kat sayýsýný fazla vermemizdeki amacýmýz, yeþil alan ve sosyal tesis alanlarýna fazlaca yer ayrýlmasý. Projenin 3 boyutlu resimleri ile maketi tahminimce 10–15 gün içerisinde gelecek. Bölgemizde konut ihtiyacý var. TOKÝ tarafýndan Keþan’a 500 konut yapýlýyor. En az 5 bin talep olacak ve kura çekilecek. Biz de birinci etap TOKÝ’de 2 bin 700 talep almýþtýk. Ýnsanlarda talep olmasa bu kadar konut olmazdý. Þirket yetkilileri ‘’TOKÝ konutlarýndan çok daha lüks konut üretip, TOKÝ fiyatýna vereceðiz’’ diyorlar. Ödeme koþullarýný önümüzdeki günlerde sunacaklar.”

BÝZÝM AMACIMIZ BELDENÝN NÜFUSUNU ARTTIRMAK

Nuran Uslu, Beyendik Belediyesi’nin arsalarýn þirkete satýlýþýndan 650 bin TL kadar para kazandýðýný belirterek, sözlerini þöyle sürdürdü: “Uzun vadede kazançlarýmýz ise bin 500–2 bin nüfus gelecek. Bu da bize her ay 30–40 bin TL gibi para kazandýracak. Bu konutlar ile beraber Beyendik Belediyesi kendi kendine yeten bir belediye olacak. Bu konutlar Beyendik’in deðiþen ve geliþen yüzü olacak. Nüfus az olunca Ýller Bankasý’ndan gelen pay da az oluyor. Bu güne kadar gelen para personelin maaþlarýna yetmiyordu. Beyendik büyük bir yer ve geliri de iyi olacak. Bizim amacýmýz beldenin nüfusunu arttýrmak. Nüfus artýnca belediyenin geliri de artacak. Belediyeler Ýller Bankasý’ndan nüfusa göre pay alýyor. Beyendik’i büyütmek istiyoruz. Yolun karþýsýný da imara açmaya düþünüyoruz.”

TOKÝ 212 KONUT YAPACAK

Uslu, sözlerini þöyle tamamladý: “Projenin yapýlacaðý yerin hemen altýndaki 30 dönümlük yer için TOKÝ yetkilileri bizi aradý. Gelip yerleri almak istediklerini söylediler. TOKÝ 212 konut yapacak. Þuanda TOKÝ ikinci etap için 312 baþvuru var.”

 
 

Kaynak: beyendik.com

Bu haber 774 defa okunmuştur. 
 
Etiketler :

YORU
Bu haber 779 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR