Bugun...
Uslu: Kilometre sýkýntýsý alýcýlardan çok satýcýlarý etkiliyor
Tarih: 10-05-2015 04:42:00 + -


Keþan Oto Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Uslu, deðerini artýrmak için bazý araçlarýn satýlmadan önce kilometrelerinin düþürülerek alýcýlarýn aldatýlmasý konusuna deðindi

  • Ali Uslu, araç kilometrelerinin düþürülerek alýcýlarýn aldatýlmaya çalýþýlmasý konusunda, “Bazen bizde bu tip hatalara düþüyoruz. Araç çok temiz kullanýlmýþ oluyor. Kilometresinde de yanýlýyoruz. Bayilerde bilgi almak istediðimizde maalesef bize bilgi vermiyorlar.” dedi.

 

Keþan Oto Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Uslu, deðerini artýrmak için bazý araçlarýn satýlmadan önce kilometrelerinin düþürülerek alýcýlarýn aldatýlmasý konusuna deðindi.

Genelde dizel araçlarda kilometre ile oynama olduðunu belirten Uslu“Bunlarda, büyük þehirlerde, pazarlama, kiralama araçlarýnda yaþanýyor. Ancak kendi bölgemizde zaten herkes birbirinin arabasýný tanýyor. Yani kilometreyle oynama þansýn olmuyor. Oynanan araçlar servis bakýmlý olduðu takdirde kilometresi ortaya çok çabuk çýkýyor. Fakat servise gitmemiþ araçlarla ilgili böyle hatalara düþüyoruz. Bizlerin baktýðý birkaç önemli nokta vardýr. Biz baktýðýmýz zaman aracýn gerçek kilometresinin ne kadar olduðunu anlayabiliyoruz. Fakat vatandaþýn bunu anlamasý çok zor. Çok kullanýlmýþ aracýn bazý kýsýmlarý yýpranmýþ olur. Belki yorum getirerek aracýn gerçek kilometresinin o olmadýðýný anlayabiliriz. Ama çoðunlukla bu mümkün olmuyor. Ancak ve ancak servis bakýmý yapýlmýþ araçlarda gerçek kilometre ortaya çýkýyor.” dedi.

BAYÝLER, ARAÇ HAKKINDA BÝLGÝ VERMÝYOR

Ali Uslu, benzinli araçlarda kilometreyle çok fazla oynanmadýðýný ifade ederek, þunlarý söyledi: “Çünkü benzinli aracýn motoru, dizel kadar külfetli deðildir. Dizel araçlar daha çok iþ amacýyla alýnýyor. Eðer dizel otomobilin kilometresi fazlaysa daha uygun fiyatlara satýlýyor. Eðer o kilometreyle satarsak daha mantýklý olur. Böyle olursa da alacak olan aracý alýr ve direk bakýmýný yaptýrýr. Fazla kilometreli olan araçlarý bizde alýyoruz. Müþteriye, aracý elden geçirdikten sonra bilgi veriyoruz. Müþteri her þeyi bilerek alýyor. Ama buna raðmen bazen bizde bu tip hatalara düþüyoruz. Araç çok temiz kullanýlmýþ oluyor. Kilometresinde de yanýlýyoruz. Bayilerde bilgi almak istediðimizde maalesef bize bilgi vermiyorlar. Aslýnda bunun söylenmesi daha mantýklý. Bizim açýmýzdan gerçek bilgilerle aracý alýp satmamýz çok daha iyi olur. Onun içinde kilometreyle oynama sorunu bitmez. Keþan piyasasýnda aracý kimden alýrsak alalým, iyi kötü kilometresini belirleyebiliyoruz. Ama dýþarýdan aldýðýmýz araç hakkýnda maalesef bilgi edinemiyoruz. Bir iki tane ince özellik var onlara bakýyoruz. Buda tecrübenin verdiði bir kilometre tahmini yürütüyoruz.”  

ALICIDAN ÇOK SATICI SIKINTI YAÞIYOR

Kilometre sýkýntýsýnýn alýcýlardan çok satýcýlarý etkilediðini kaydeden Uslu, açýklamasýný, “Kullanýcý iyi kötü gözünü kapatýp alýyor ama bizler yanlýþ bilgi vermekten dolayý zan altýnda kalýyoruz. Üzerinde yazýlý olan kilometreyle daha evvelki kilometresinin farklýðý olduðu ortaya çýkýnca biz üzülüyoruz. Çünkü biz kendi bölgemizde alýþveriþ yapan insanlarýz. Biz bir dostumuza böyle hatalý kilometreli araba verdiðimiz zaman yarýn öbür gün bir þekilde gerçeði öðreniyor. Ýþte o zaman biz küçülüyoruz. Bu konudan dolayý rahatsýz oluyoruz. Kilometre sýkýntýsý çok büyük. Bu nasýl aþýlýr? Servisler bize araç hakkýnda gerçekçi bilgiler verirse. Biz kendi bayilerimizden bu bilgiyi alamýyoruz. Telefon açtýðýmýz zaman aracýn en son serviste gördüðü iþçilikleri ve kilometresini öðrenmeliyiz. Ama maalesef bu bilgiye ruhsat sahibi hariç kimse ulaþamýyor. Bu bir sýr olmamalý. Normal olarak, "Ben bu araca talibim" diyeninde bilgileri almasý gerekli.” diyerek tamamladý

 Keþan Otogarý yanýnda kýsa bir süre önce hizmete açýlan Oto Galericileri Sitesi, ikinci el piyasasýna hareketlilik getirdi.

 
 

Kaynak: Volkan Gazetesi

Bu haber 378 defa okunmuştur. 
 
Etiketler :

YORU
Bu haber 625 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR