Bugun...
Uslu: Personelin maaþlarýný ödeyemiyorlardý
Tarih: 10-05-2015 06:02:00 + -


Beyendik Belediye Baþkaný Nuran Uslu, dün, yaptýðý yazýlý açýklamada, CHP(Cumhuriyet Halk Partisi) Belde Baþkaný Sezgin Günoðdu’nun, 19 Mayýs 2012 tarihinde basýnda yer alan, “Beyendik Belediyesi’ni daha da bataðýn için

Beyendik Belediye Baþkaný Nuran Uslu, dün, yaptýðý yazýlý açýklamada, CHP(Cumhuriyet Halk Partisi) Belde Baþkaný Sezgin Günoðdu’nun, 19 Mayýs 2012 tarihinde basýnda yer alan, “Beyendik Belediyesi’ni daha da bataðýn içine soktunuz.” baþlýklý haberde kendisine yönelttiði eleþtirilere cevap verdi. 

YAPILAN HÝZMETLERÝ GÖRMÜYORLAR

Günoðdu’nun, kendisine yönelik “Halkýn arasýna çýkacak yüzü yok” þeklindeki sözlerine Uslu“Allah’a þükür ki bugüne kadar yaptýðýmýz hizmetler o kadar çok ki alnýmýzda ak yüzümüzde. Tabi onlar yapýlan hizmetleri görmüyorlar. Beklide görüyorlar da iþlerine gelmiyor. Ama güneþ balçýkla sývanmýyor. Bütün Keþan halký, Trakya Beyendik’i konuþuyor.” dedi.

HALKIMIZ ÝÇÝN NE ZAMAN HAYIRLI BÝR ÞEY YAPSAK HEMEN KARÞISINDA OLURLAR

Halka layýk olmak için gece gündüz çalýþtýklarý ve çalýþmaya devam ettiklerini ifade eden Nuran Uslu, þunlarý söyledi: “Anadolu Öðretmen Lisesi’ni, ilköðretim okulunu, futbol sahasýný, elektrik alt yapýsýný, içme suyu, depo ve arýtma tesisini, katý atýk arýtma tesisini, yollarýn tamamýnýn kilitli taþ döþendiðini, yeni aldýðýmýz hizmet aracýný, kazýcý ve yükleyici, çöp toplama kamyonunu görmüyorlarsa diyecek lafýmýz yok. TOKÝ’yi, Saral-Býyýk Ýnþaat’ýn her gün önünden geçiyorlar.  Beldenin nüfusu neydi þimdi ne? Beldenin bütçesi neydi þimdi ne? Onlar varsýn görmesinler, halkýmýz görüyor. <Biz TOKÝ ve Anadolu Öðretmen Lisesi’ne karþý çýkmadýk> diyor. CHP TBMM’ye okul yapýlmasýn diye 2 defa soru önergesi verdi. Bizler halkýmýz için ne zaman hayýrlý bir þey yapsak hemen karþýsýnda olurlar. Çünkü bu CHP zihniyetinin bu ülkeye bu beldeye bir hayýrlý hizmeti var mýdýr?”

TÜRKÝYE’NÝN %90’U GÖLET SUYU ÝÇÝYOR

Beyendik Belediyesi’nin 3 dönem CHP’de olduðunu dile getiren Uslu“Þu Beyendik’e dikili bir aðacýnýz çakýlý çiviniz varsa söyleyin. Borçtan baþka ne býraktýlar? Personelin maaþlarýný ödeyemiyorlardý. Bu millet onlarý da çok iyi biliyor bizi de. Belde baþkaný içme suyu olarak kullanýlan gölet ile çöplüðün arasýnýn 300 metre olduðunu söylüyor. Peki, gölet ile çöplüðün bir birine karþýma durumu var mý? Çöplük mü aþaðýda gölet mi? Türkiye’nin %90’u gölet suyu içiyor. Bunu bile bilmiyorsunuz. Siz Beyendik’in yollarýna deðil Keþan’ýn yollarýna bakýn. Bu beldede 3 dönem belediye sizindi bizim gibi 100 bin metrekare taþ deðil 1 metrekare taþ döþediniz mi? <1 okul yaptý 3 okul yýktý> diyor. 1 okul deðil iki okul yaptýk. Eskisini yýkmadan yenisini nasýl yapacaktýk? Bir þeyi bilmiyorsun ve öðrenmekte istemiyorsunuz.” diye söyledi.

FUTBOL TAKIMINA MADDÝ MANEVÝ HER ZAMAN DESTEK OLDUM

CHP Belde Baþkaný Gündoðdu’nun <Güzel bir futbol sahasý yaptýnýz ama gençlerimize sahip çýkmýyorsunuz> dediðinin altýný çizen Nuran Uslu“Ben stadýmý yapmýþým ve beldenin futbol takýmýna maddi manevi her zaman destek oldum. Sürekli malzeme yardýmýnda bulundum. Turnuvalara katýlan geçlerimizin parasýný bile ben verdim. Onlar ne yaptý; turnuvada finale kalýyorlar ancak baþkanlarýyla bir fotoðraf bile çektirmiyorlar. Ýþte sizin CHP zihniyetiniz bu. Biz o kadar iþ yapýyoruz ki, onlarý hayal bile edemezsiniz. Siz bir kümes yapsanýz açýlýþ yapýyorsunuz. Bizler yaptýðýmýz hizmetleri toplu açýlýþlar ile açýyoruz. Tek tek açmaya kalksan günler yetmez iþ yapmaya zamanýmýz kalmaz.  Benden size tavsiye zihniyetinizi deðiþtirin. Biz diyoruz ki <Bu milletin %50’si bize oy veriyor diðer % 50’si neden vermiyor> bunu araþtýrýyoruz. Siz ne yapýyorsunuz <Bu millet AK Partiye neden oy veriyor> diyorsunuz. Desenize ya <Bu millet bize niye oy vermiyor?> Böyle derseniz gerçekleri göreceksiniz.” þeklinde konuþtu.

YAPAMADIÐINIZ GÝBÝ YAPANLARA DA KARÞI ÇIKIYORSUNUZ

Uslu, sözlerini þöyle tamamladý: “Bu millet CHP’ye neden oy versin ki? Bu milletin hayrýna hangi iþi yaptýnýz? Yapamadýðýnýz gibi yapanlara da karþý çýkýyorsunuz. Okullarda çocuklarýmýz kitaplarýný  sýralarýn üstünde  buluyorlar. Her öðrenciye süt veriyoruz buna bile karþý çýkýyorsunuz. Daha önce üniversite öðrencilerimize verdiðimiz burslarý Anayasa Mahkemesi’ne baþvurarak kaldýrdýnýz. Atatürkçü geçinirsiniz ama Atatürk’ün bu millete emanet ettiði bayramlarda çelenk koymaya gelmezsiniz. Atatürkçü olmak yaka rozet takmakla olmuyor. Bunu iyi anlayacaksýnýz. Onun gösterdiði hedeflere yürüyeceksiniz. Öyle boþ laflarla Atatürkçülük olmuyor.” 

 
Bu haber 491 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR