Bugun...
Uslu:Çakýlmayan çivilerle iþimiz yok bizim, çaktýðýmýz mýhlar yeter..!
Tarih: 10-05-2015 05:55:00 + -


Beyendik Belediye Baþkaný Nuran Uslu, dün yaptýðý açýklamada, Beyendik’e yapýlan icraatlarý görmek istemeyenlerin, göremeyeceðini belirtti.

  • Beyendik Belediye Baþkaný Nuran Uslu, herkes tarafýndan kabul edilen gerçeklerin, CHP Keþan Ýlçe yönetiminin kabullenmemiþ olmasýný þaþkýnlýkla izlediðini belirterek, “Ya gözleri görmüyor ya da iþlerine gelmiyor. CHP Keþan Ýlçe yönetimini beldemize sefa gelmiþ, haberimiz olsa idi onlarý da karþýlardýk. Ancak gece konuk olarak geldikleri beldemde, etrafý iyi göremedikleri kanýsýndayým.” dedi.
  • CHP Keþan Ýlçe yönetiminin, okuduðu kitabý yeniden okur gibi ayný þeyleri ve sürekli olarak tekrarladýðýný ifade eden Uslu, “Bizim çakýlmayan çiverle iþimiz yok, çaktýðýmýz mýhlar bize de halkýmýza da fazlasý ile yeter.<Beyendik’e bayraðý dikeceðiz.> diyorlar ama dikeceðiz demekle olmuyor. Ulubatlý Hasan’larý yok onlarýn….”

 

Beyendik Belediye Baþkaný Nuran Uslu, dün yaptýðý açýklamada, Beyendik’e yapýlan icraatlarý görmek istemeyenlerin, göremeyeceðini belirtti.
CHP Keþan Ýlçe yönetiminin, geçtiðimiz gün Beyendik ziyaretinde, Ýlçe Baþkaný Ufuk Kanýþkan’ýn, kendisi ve beldesi hakkýnda yaptýðý eleþtirilere cevap vererek, “Kendi belediyelerini görmüyorlar” dedi. 
GECE GELÝNCE ETRAFI ÝYÝ GÖREMEMÝÞLER
Uslu, herkes tarafýndan kabul edilen gerçeklerin, CHP Keþan Ýlçe yönetiminin kabullenmemiþ olmasýný þaþkýnlýkla izlediðini belirterek, “Ya gözleri görmüyor ya da iþlerine gelmiyor. CHP Keþan Ýlçe yönetimini beldemize sefa gelmiþ, haberimiz olsa idi onlarý da karþýlardýk. Ancak gece konuk olarak geldikleri beldemde, etrafý iyi göremedikleri kanýsýndayým. Sayýn CHP Ýlçe Baþkaný da burada yaptýðý konuþmada, <TOKÝ belediye hizmeti deðil>diyor, okul içinde ayný þeyi söylüyor. Bunlarýn merkezi hükümetin hizmeti olduðunu söylüyor. O zaman yollarý görmüyorlar. Gelsinler Beyendik’teki sokaklarý gezsinler sonra birde Keþan sokaklarýný gezsinler ve kýyaslasýnlar. Beldede elektrik altyapýsýný deðiþtirdik, ama onlar bunu da merkezi hükümetin icraatý olarak görüyor. Beyendik’e yapýlan çok sayýda icraat var. Bunlarý görmek istemezsen görmesin. Görmek için de nasýl baktýðýn önemli. Bence Beyendik’e deðil de Keþan’a baksýnlar. Keþan’ý kaybetmemenin hesabýný yapsýnlar. Beyendik’te CHP’nin seçim alma þansý yok. Bence hiçte heveslenmesinler.”þeklinde konuþtu.
BEYENDÝK ÝLE YATIP KALMAYA BAÞLADILAR ARTIK
Demokrasiden bahseden CHP Keþan Ýlçe yönetiminin, bir önceki yerel seçimlerde neden atama ile aday çýkardýðýný soran Nuran Uslu, þunlarý kaydetti: “Onlar önce bunun hesabýný versinler.  Beyendik’te demokrasi var mý yok mu veya AK Parti’de var mý yok mu? diye sonra gelip konuþsunlar. Önce kendi yaptýklarýna baksýnlar. Ancak onlarýn bakýþ açýlarý farklý. Kendi belediyelerini görmüyorlar. Ýþleri güçleri AK Parti ile uðraþmak. Varsýnlar bizimle uðraþsýnlar. Demek biz iyi þeyler yapýyoruz ki, bizimle uðraþýyorlar.”
KISKANMASINLAR, TAKDÝR ETSÝNLER, ÇOK ÇALIÞARAK ONLARDA BÝR ÞEYLER YAPSIN
Beyendik Beldesi’ne bugüne kadar yapýlanlarýn, herkes tarafýndan takdirle izlendiðini ifade eden Uslu, “Bu açýklamalarý ben hayretle karþýladým þahsen. <Beyendik’e hiçbir þey yapýlmamýþ> diyorlar. Ancak Ýpsala Belediye Baþkaný Mehmet Karagöz, bana <Bu bölgede iktidar nimetlerinden faydalanan tek belediye sensin> dedi. Onlar da takdir etti. Keþan CHP üyelerinin de birçoðu yüz yüze geldiðimde ayný þeyi söylüyorlar. Ancak ne iþtir ki, beldeme geldiklerinde, tam tersini söylüyorlar. Samimi olsunlar; yüzümüze söylediklerini herkese ve basýna da söylesinler. Beyendik’te yapýlan iþleri herkes takdir ediyor. Beyendik’e TOKÝ geldi, Saral firmasý geldi. Çok güzel ve ciddi bir proje yaptýlar ve bu projeye bir býrakýn Keþan’ý, Trakya’da dahi yok. Kýskanmasýnlar, takdir etsinler, çok çalýþarak onlarda bir þeyler yapsýnlar. Ýnsanlar kuru vaatlere oy vermiyor artýk. Onlar verdikleri sözleri ne kadarýný yerine getirdiler? Biz onlar ile ilgili bu baðlamda bir açýklama yapmadýk. Beyendik ile yatýp kalmaya baþladýlar artýk.” diye konuþtu.
ULUBATLI HASAN’LARI YOK ONLARIN…
Geçtiðimiz yerel seçimlerde, Beyendik halkýna verdiði sözlerin tamamýna yakýnýný gerçekleþtirdiðini söyleyen Nuran Uslu, Beðendik Belediyesi olarak bugüne kadar tamamladýklarý projeleri þöyle sýraladý: “Beldemize yapmayý düþündüðümüz, düðün salonu ile ilgili projemiz bitti. Bakanlýða sunduk ve ödeneði bekliyoruz. Düðün salonunun yapýlmasýnýn ardýndan vermiþ olduðum sözlerin tamamý yerine gelmiþ olacak. Bunun yanýnda futbol stadýný yaptýk, Keþan Anadolu Öðretmen Lisesi’ni getirdik, kanalizasyonumuzu tamamladýk, belediyemizin içme suyumuz yoktu onu getirdik. Ama ne hikmettir, Beyendik’te arýtma tesisi sýkýntý varmýþ gibi hep tekrarlýyorlar. Beyendik arýtma tesisini yaptýk. Ve bu çevrede tek arýtma tesisini yapan belediye biziz.  2014 yýlýna kadar bütün belediyeler yapmak zorunda. Yaptýrmayanlar ciddi cezalar gelecek. Bizim içme suyu, arýtma tesisi ile ilgili hiçbir sýkýntýmýz yok. Ama onlarýn okuduðu kitabý yeniden okur gibi ayný þeyleri ve sürekli tekrarlýyorlar. <Beyendik’e bayraðý dikeceðiz.> diyorlar ama, dikeceðiz demekle olmuyor. Ulubatlý Hasan’larý yok onlarýn…”
BÝZ DEN SONRA GELECEK, CEFASINI DEÐÝL SEFASINI SÜRECEK
AK Parti’nin Beyendik’te kolay kolay seçim kaybetmeyeceðini vurgulayan Uslu, “Yapacak çok iþ var daha. Ýkinci bir gölet mesela. Güzel iþler yapýyoruz. Biz Ankara’dan fazla Ýstanbul’dan faydalandýk. Koþturmak lazým. Milletin dediðini dertlenmek lazým. Yoksa kimse sana gelip sormuyor baþkaným ihtiyacýn var mý diye. 2000 nüfuslu beldeydik. Geçenlerde valide geldi gördü. Nerelerdeydik nerelere geldik. Beyendik geliþmeye devam ediyor. Belediye binasýný yaptýktan sonra baþka sýkýntý yok.  Yeni binayý þuandaki mevcut binanýn olduðu arsaya yapacaðýz. Biz den sonra gelecek arkadaþ cefasýný deðil sefasýný sürecek. Artýk belediye kendi kendine yeten bir belediyedir.” dedi.
5 YIL GEÇÝYOR HÝÇBÝR ÞEY YAPAMAYINCA...?
CHP Keþan Ýlçe yönetiminin, siyaseti halký yanýltarak yapmaya çalýþtýðýný iddia eden Nuran Uslu, vatandaþýn her yapýlaný ve yapýlanýn arkasýndaki çok iyi gördüðünü dile gererek, “AK Parti’nin kendilerine yardýmcý olmadýðýný, tüm baskýlara raðmen, Keþan Belediyesi’ni vermeyeceklerini belirtiyorlar. Merak ediyorum; ne baskýsý yapýlýyor? Hükümet, bütün belediyelere, nüfuslarý oranýnda para gönderiyor. Yani bugün kendi kendine yeten belediyelerin, icraatlarýný kendi bütçesi ile yapmasý lazým. Seçim döneminde, <Hizmet etmek için iktidar belediyesi olmak þart deðil.> diyorlar. Seçimler bitiyor, 5 yýl geçiyor hiçbir þey yapamayýnca; <Merkezi hükümet bize sahip çýkmadý.> diyorlar. Hani ihtiyacýnýz yoktu? Böyle siyaset olmaz. Siyaseti önce hizmet için yapsýnlar. Bu millet her þeyi çok iyi biliyor.” þeklinde konuþtu. 
GELÝN KEÞAN’I ÝKTÝDAR BELEDÝYESÝ YAPALIM!
AK Parti Hükümeti’nin 2023’e kadar olan projelerinden bahseden Uslu, son olarak þunlarý kaydetti: “Gelin Keþan’ý iktidar belediyesi yapalým, gelecek hizmetleri herkes takdir etsin. Gençlerimiz gelecekte bizden hesap soracak.  Diðer ilçelerde yapýlan hizmetlerden, Keþan niye mahrum kalsýn. Keþan’ýmýza güzel hizmetler gelsin herkes istifade etsin. Beyendik’e yeni bir ilköðretim okulu yapýldý, Anadolu Öðretmen Lisesi geldi ve bunlardan bölgenin insanlarý faydalanýyor. Çok daha güzel hizmetler ve çok daha güzel iþler yapýlacak. Bu iþlerin yapýlmasý için iktidar partisi mensubu belediye baþkanýnýn görevde olmasý lazým. Yoksa çakýlmayan çiverle iþimiz yok bizim, çaktýðýmýz mýhlar bize de halkýmýza da fazlasý ile yeter.”
Bu haber 446 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR