Bugun...
Yamadan Modaya Sevgi Yorganý sergilendi…
Tarih: 10-05-2015 06:16:00 + -


Keþan Belediyesi “El Beceri Kurslarý’’ sergisinin açýlýþý ve “Yamadan Modaya Servi Yorganý”nýn sergilenmesi 7 Haziran 2012 Perþembe günü gerçekleþtirildi.

 

Keþan Belediyesi “El Beceri Kurslarý’’ sergisinin açýlýþý ve “Yamadan Modaya Servi Yorganý”nýn sergilenmesi 7 Haziran 2012 Perþembe günü gerçekleþtirildi.

Saat 12.30’da  Eski Ýtfaiye Bahçesi Belediye Hizmet Binasý’nda yapýlan sergi açýlýþýna Keþan Belediye Baþkaný Mehmet Özcan, Keþan Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Sabri KüçükkarakaþCemil Kýlavuz, Belediye Meclis Üyeleri Ýlhan BozAlemdar Özbay,Yýlmaz Karataþoðlu,Sacide ÖktenZeynep Gürel, Keþan Halk Eðitim Merkezi Müdürü Eralp Kula, CHP Keþan Ýlçe Baþkaný Ufuk Kanýþkan, Keþan Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Ayþegül Arlsan Aydýn, Büyükçekmece Belediyesi El Beceri Kurslarý ve “Yamadan Modaya” Projesi Sorumlusu Nurgül Serim ile Büyükçekmece Belediyesi kursiyerlerinden bir grup bayan ve Keþan Belediyesi kursiyerleri ile vatandaþlar katýldý.

KEÞAN BELEDÝYESÝ OLARAK SOSYAL AKTÝVÝTELERE MÜMKÜN OLDUÐU KADAR DESTEK VERMEYE GAYRET ETTÝK

Sunuculuðunu Keþan Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü’nden Duygu Dalkýran’ýn yaptýðý programda ilk olarak konuþan Özcan, Keþanlý bayanlarýn sezon baþýndan beri yaptýklarý eserlerin sergisinin açýlacaðýný belirterek, “Öncelikle hepinize teþekkür ediyorum ellerinize saðlýk. Biz Keþan Belediyesi olarak sosyal aktivitelere mümkün olduðu kadar destek vermeye birlikte olmaya gayret ettik. Sizlere bu desteði de vermeye devam edeceðiz. Bu yýl kendi binamýzda bu faaliyetleri yürüttük. Her geçen yýl biraz daha belediyemiz mekan açýsýndan güçlenmektedir. Burasý kamuya ait bir alandý 1800 m2 alaný satýn aldýk ve hizmet binamýzý bitirdik. Bu kurs vesilesiyle burasýnýn da açýlýþýný gerçekleþtirmiþ olacaðýz. Bu binaya Veteriner Hizmetleri ve Ulaþtýrma Hizmetleri Müdürlüðü’müzü buraya taþýdýk. Ayrýca bu tür kurslara imkan saðlayacak bir mekana da kavuþmuþ olduk. Ben Büyükçekmece Belediyesi’nden gelen dostlarýmýza tekrar hoþ geldiniz diyorum. Ayrýca bu Sevgi Yorganý Projesi iyi bir proje.  Bizim kursiyerlerimizde bu projeye katký verdiler. Bu tür belediyeler arasý sosyal kültürel iþbirliðine bundan sonra da devam edelim. Daha geniþ katýlýmlar olsun diliyoruz. Hayýrlý olsun tekrar elinize saðlýk, emeðinize saðlýk. Seneye bu kurslarýmýz daha da artacak. Hem sayý hem de verilen kurs olarak bu sayýyý arttýrmayý hedefliyoruz. Ekibime de bu konuda çalýþmalarý nedeniyle teþekkür ediyorum. Ayrýca Meclis Üyelerimizden Zeynep Gürel’in de bu konuda emeði büyük kendisine teþekkür ediyorum.” dedi.

Ardýndan Keþan Belediyesi Halk Oyunlarý Ekibi gösterisini sundu.

Ekibin gösterisi büyük beðeni topladý.

Ekibin gösterisinin ardýndan Mehmet Özcan Zeynep Gürel’e Cemil Kýlavuz ve Sabri Küçükkarakaþ tarafýndan  Kurs Öðretmenleri H. Birim GürerKadriye SonçaðHakime Kurty ve Sevil Özçakýr’a birer buket çiçek ve teþekkür belgeleri takdim edildi.

BÝRLÝKTELÝÐÝMÝZÝ ORTAK PROJELERLE GELÝÞTÝRME DÜÞÜNCESÝNDEYÝZ

Daha sonra “Yamadan Modaya Sevgi Yorganý Projesi” Sorumlusu Büyükçekmece Belediyesi Kurs öðretmenlerinden Nurgün Serim bir konuþma yaparak þunlarý söyledi. “Size Ýstanbul’dan ve Büyükçekmece’den kucak dolusu sevgi ve kardeþlik duygularý ile geldik. ‘Bir Elin Nesi Var Ýki Elin Sesi Var’ cümlesi ancak bu projeyle ifade edilir herhalde. Bu birlikteliðimizi ortak projelerle geliþtirme düþüncesindeyiz. Daha geniþ kapsamlý projeler yapmak istiyoruz. Bu çalýþmalar için ortak hareket edelim lütfen. Merkeziyetçi deðil ama oldukça katýlýmcý  oldukça farklý düþüncelere açýk bir  anlayýþýmýz var. Bunu da üretimlerimizle ortaya koyalým istiyoruz ve sizden ortak projeler yürütme konusunda  fikirler ve yeni düþünceler  farklý uygulamalar için öneriler bekliyoruz. Bu ince davetiniz nedeniyle çok teþekkür ediyoruz”

Seri daha sonra bu projeye verdikleri katký ve desteklerden dolayý Özcan ile Aydýn’a da saksý da birer çiçek hediye etti.

Daha sonra sergi ve binanýn açýlýþý konuklar tarafýndan bir kurdele kesilmesiyle sembolik olarak gerçekleþtirildi ve konuklar sergiyi ziyaret etti.

Sergi binasýnýn merdiven duvarlarýnda Keþan Belediyesi’nin gerçekleþtirdiði çeþitli sosyal ve kültürel çalýþmalarýn fotoðraflarý da yer aldý.

Açýlan sergide Ahþap Boyama, Türk El Nakýþý, Kurdela Nakýþý, Giyim ve Ev Tekstili konularýnda kursiyerlerinin eðitim dönemi içinde yaptýklarý çalýþmalar ile  Keþan, Büyükçekmece, Gelibolu, Tekirdað Belediyelerinin ortak ‘’Kýrk Yamadan Modaya Sevgi Yorganý’ olan 65 m2’ lik  yorgan da sergilendi.

Ýlk olarak 2 Mayýs’da Büyükçekmece Belediye’sinde sergilenen yorgan, ikinci olarak Keþan Belediyesi’nin sergisinde sergilenmiþ oldu. Yorgan bundan sonra Tekirdað ve Gelibolu’da sergilenecek.

Ahþap Boyama Kursuna 2 kursiyer, Türk El Nakýþý Kursuna 12 kursiyer, Kurdela Nakýþý Kursu’na 12 kursiyer, Giyim Kursu’na 19 kursiyer ve Ev Tekstili Kursu’na 11 kursiyer  olmak üzere toplam 56 kursiyer katýldý.

2006 yýlýndan bu yana aralýksýz gerçekleþtirilen El Beceri Kursu’nun Sergisi 3 gün boyunca açýk kalýp, 9 Haziran 2012 Cumartesi günü saat 17.00’e kadar ziyaret edilebilecek.

 

 
 

Kaynak: Ayhan GülverBu haber 544 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR